Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.darkyodsrdce.cz. Podmínky upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a kupujícího.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Společnost: MARMIS MM s.r.o., IČ: 07667167 (dále jen „Poskytovatel“)

Sídlo: Bzenecká 7, Plzeň 323 00

Zápis v OR: u Krajského soudu v Plzni , oddíl C, vložka 37136

Kontaktní email: info@darkyodsrdce.cz

Bankovní spojení: 2301537599/2010

Poskytovatel se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě sedmi pracovních dnů.

Tyto obchodní podmínky a mandátní smlouva se uzavírají v českém jazyce.


      I. INFORMACE

Informace o zboží včetně cen uváděné poskytovatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, včetně nákladů na doručení zboží.

Způsob platby je možný pouze bankovním převodem na účet poskytovatele 2301537599 /2010.

Poskytovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

II. OBJEDNÁVKY

a) Uzavření smlouvy o zprostředkování

V případě nákupu zboží uzavírá kupující s provozovatelem e-shopu smlouvu zprostředkovatelskou. Níže uvedené podmínky užití upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Dodavatelem zboží a vymezují a upřesňují práva a povinnosti. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v rámci všeobecných podmínek užití občanským zákoníkem (zák.č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky pro potřeby svého podnikání. Tento Kupující se řídí všeobecnými podmínkami užití v rozsahu, které se ho týkají, a občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.).

Poskytovatel (provozovatel e-shopu) zprostředkovává Kupujícím nákup zboží od Dodavatelů a zastupuje je v placení kupní ceny (dále i jen "služba"). Služba je poskytována za odměnu.

Poskytovatel uzavírá s Kupujícím formou odeslání a zaplacení závazné objednávky mandátní smlouvu (dále jen "smlouva"). Po uzavření smlouvy poskytovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Uživatele a na jeho účet.

b) Výběr zboží, objednávka, uzavření smlouvy

Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách www.darkyodsrdce.cz. U každého produktu je uveden název zboží, popis, cena a popřípadě další doplňující informace.

Výběr zboží k objednání zákazník provádí jeho vložením do nákupního koše. Odesláním objednávky uzavírá Kupující smlouvu s Poskytovatelem o závazném objednání zboží od Dodavatele. Po úspěšném vytvoření objednávky zákazník prostřednictvím e-mailu obdrží potvrzení o přijetí objednávky. V potvrzení je označen předmět smlouvy, cena a platební pokyny pro uhrazení. Okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky je smlouva uzavřena.

Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“  zákazník zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami užití, a že s nimi souhlasí. 

Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínka je úhrada ceny v celkové výši Kupujícím. 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

c) Cena, způsob platby

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle mandátní smlouvy může kupující uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2301537599/2010 vedený u FIO banky.

V případě bezhotovostní platby je částka splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy.

Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet poskytovatele. Úhradou ceny se objednávka stává závaznou. Za zboží není možné platit dobírkou z důvodu expedice zboží od dodavatelů sídlících převážně v zahraničí, tj. Číně, Hong Kongu, Singapuru, apod.

Cenou se pro účely těchto Všeobecných podmínek užití rozumí částka, která je uvedená u každého zboží a která představuje součet kupní ceny a odměny ponížené o náklady na dodání zboží Kupujícímu. Poskytovatel Kupujícímu negarantuje, že je cena konečná. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Možnost celního projednání může postihnout pouze objednávky v celkové hodnotě vyšší než 550 Kč. Poskytovatel se zavazuje kompenzovat Kupujícím (pouze spotřebitelům) dodatečně vzniklé náklady - CLO, DPH a poplatek za celní projednání formou poukázky na další nákup, příp. refundem. 

Daňový doklad pro odpočet DPH zasíláme na vyžádání (prosím kontaktujte nás e-mailem na info@darkyodsrdce.cz).

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Povinnost evidence se týká plateb uskutečněných platbou platební kartou online, netýká se plateb uskutečněných bankovním převodem nebo platbou složenkou přímo na účet poskytovatele.

III. DORUČENÍ ZBOŽÍ

Zboží dodává Dodavatel. Dodavatel dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 40 kalendářních dnů od potvrzení uhrazení objednávky. E-shop www.darkyodsrdce.cz je  zprostředkovatelem nákupu a zboží odešle dodavatel. Zboží je zpravidla doručeno během obvyklé doby dodání, která je uvedená v popisu zboží (označeno jako „Termín dodání“) Kupující je povinen zboží převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

V ojedinělých případech může dojít ke zdržení zásilky o maximálně 20 dní z důvodu přetížení pošty nebo svátků. Děkujeme za pochopení.

Cena a způsob doručení:

Česká Pošta - Cena poštovného je 79 Kč. 

IV. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pro odstoupení od smlouvy nás kontaktujte na e-mailové adrese:  info@darkyodsrdce.cz

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Odstoupení od smlouvy kupující poskytovateli zašle nebo předá v 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Adresa pro vrácení zboží: 

Markéta Pospíšilová 
Dárky od srdce
Nad Štolou 164
261 01  Příbram 

Pro vrácení zboží prosíme využijte přepravce: Česká pošta. 

Poskytovatel je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.  

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího, nebo její část, pokud není možné dodat zboží v dohodnuté dodací lhůtě nebo pokud se zboží již nevyrábí, resp. nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena ze strany dodavatele zboží. Pokud taková situace nastane, prodávající bude neprodleně informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud byla stornována nebo zrušena objednávka uhrazena kupujícím, prodávající se zavazuje do 15 dnů vrátit kupujícímu kupní cenu uhrazenou v plné výši.

V. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které poskytovatel odpovídá.

Kupující může u poskytovatele uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Poskytovatel není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

      VI. ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD

Poskytovatel odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  •  odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

  • bezplatné odstranění vady opravou;

  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Poskytovatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

U vybraného zboží se poskytovatel zavazuje kupujícímu bezplatně nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

VII. REKLAMACE ZBOŽÍ

V případě nutnosti a dotazů nás prosím kontaktujte na email: info@darkyodsrdce.cz

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u poskytovatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit poskytovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. 

Poskytovatel se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby vyřídit včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Alternativně může po dobu reklamace poskytnout náhradní výrobek.

Pro vrácení zboží využijte služby České pošty. Proplacena Vám bude částka dle ceníku České pošty. 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytovatel se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Poskytovatel je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, ale jen do doby, než kupující poskytovateli sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

IX. ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi poskytovatelem a kupujícím řeší obecné soudy.

Poskytovatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

X. OSTATNÍ

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího (poskytovatele) při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 Prodávajícím (poskytovatelem) se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

 Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

 Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2019.